Fokreglement

Fokreglement van De Weimarse Staande Hond gewijzigd model november 2010 1

Fokreglement voor de Weimaraner, Korthaar en Langhaar

Dit reglement bevat de bepalingen van het fokreglement verbonden aan Vereniging de Wei-marse Staande Hond.
1. Doelstelling
Dit fokreglement is gericht op het instandhouden, bewaken en bevorderen van de gezond-heid, het karakter en het welzijn, alsmede van de rastypische eigenschappen van het ras.
2. Reikwijdte en begrenzing
2.1 Dit fokreglement stelt de voorwaarden vast voor fokkers en dekreuen-eigenaren aan-gesloten bij de Vereniging de Weimarse Staande Hond. Het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging de Weimarse Staande Hond blijft naast dit reglement van toepassing.

3. Definities
3.1 De Raad van Beheer: de vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Ne-derland”, statutair gevestigd en kantoor houdend te Amsterdam aan de Emmalaan 16 – 18.
3.2 Het NHSB: de Nederlandse Hondenstamboekhouding zijnde het Nederlands Honden-stamboek met inbegrip van de bijbehorende Bijlagen en Voorlopige Registers. Het is de door de Raad van Beheer bijgehouden Nederlandse stamboekhouding van rashon-den op basis waarvan door de Raad van Beheer bescheiden kunnen worden afgege-ven die strekken tot bewijs van de afstamming en de raszuiverheid van in deze stam-boekhouding ingeschreven honden.
3.3 De F.C.I.: de Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende internationale organisatie op kynologisch gebied, waarvan de Raad van Beheer deel uitmaakt.
3.4 De rasvereniging: de bij de Raad van Beheer aangesloten vereniging “De Weimarse Staande Hond” statutair gevestigd te Alkmaar.
3.5 De fokker: de eigenaar van de in het NHSB opgenomen teef waarmee gefokt wordt c.q. zal gaan worden.
3.6 De dekreu-eigenaar: de eigenaar van de in het NHSB dan wel in een door de F.C.I. er-kende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu die de teef gedekt heeft c.q. zal gaan dekken.
3.7 De fokker mag uit één nest naar een koper en zijn/haar huisgenoot slechts één pup verkopen”
3.8 De fokker en zijn/haar huisgenoten mag/mogen op één adres slechts twee nesten Weimaraners per jaar fokken, waarbij er tussen de geboortedata van deze nesten mi-nimaal 10 weken moet zijn gelegen.Fokreglement van De Weimarse Staande Hond gewijzigd model november 2010 2
4. Algemeen
4.1 Het fokreglement is vastgesteld door algemene vergadering van de vereniging Wei-marse Staande Hond en is daarom een reglement van de vereniging Weimarse Staan-de Hond
4.2.a De leden van de Vereniging de Weimarse Staande Hond die een fokteef of dekreu ge-bruiken verklaren zich akkoord met, en te handelen naar, de bepalingen die zijn vast-gesteld in dit reglement.
4.2.b De fokker, die in aanmerking wil komen voor een Fokcertificaat voor zijn fokproducten dient zich schriftelijk akkoord te verklaren met en te handelen naar de bepalingen die zijn vastgesteld in de paragrafen 4 en 5 van dit reglement, met uitzondering van het gestelde in artikel 4.7.a.
4.3 Beide ouderdieren moeten tot hetzelfde ras behoren en dienen te zijn ingeschreven in het Nederlandse Hondenstamboek. In het geval dat de vaderhond van een in het bui-tenland woonachtige eigenaar is, moet die in een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding zijn ingeschreven.
4.3. a Een combinatie van ouderdieren met verschillende haarvariëteiten is niet toegestaan.
4.4 De fokker en de omstandigheden waaronder wordt gefokt moeten minimaal voldoen aan de criteria opgenomen in de rasstandaard en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging de Weimarse Staande Hond.
4.4.a Er mag niet gefokt worden met honden die erfelijke afwijkingen hebben en/of diskwali-ficerende fouten zoals genoemd in de rasstandaard. Deze afwijkingen en fouten zijn voor de vereniging de Weimarse Staande hond fokuitsluitend.
4.5 De fokker en de dekreu-eigenaar dienen, gevraagd en ongevraagd, de bij hen be-schikbare en bekende gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de fokkerij. Zij verklaren zich akkoord met registratie van deze gegevens en verstrekking daarvan vanuit deze registratie aan belanghebbende derden.
4.6 Als op basis van de gezondheid of het gedrag van nakomelingen moet worden veron-dersteld dat het ouderdier een (ernstige) ziekte of afwijking heeft of vererft, kan dit ou-derdier van de fokkerij worden uitgesloten.
4.7.a Bij het fokken door een lid van de Verenging de Weimarse Staande Hond dient de fok-ker te voldoen aan het bepaalde genoemd in de artikelen 4.3 en 4.5 en van de vereis-ten genoemd in de paragrafen 5, 6, 7 en 8 en desgevraagd aan het bestuur van de Vereniging de Weimarse Staande Hond deze bewijzen te overleggen.
4.7.b Van de voorgenomen dekking dient de fokker aan het fokinformatiecentrum melding te doen door middel van het voorlopig dekbericht. Uiterlijk op de 5e dag van de loopsheid van de teef dient de fokker het voorlopig dekbericht in, waarin vermeld staan de gege-vens van de teef, de gegevens van de dekreu en eventueel de gegevens van de reser-ve dekreuen. Binnen 3 weken na datum dekking moet door de fokker het definitieve dekbericht bij het Fokinformatiecentrum ingediend zijn met daarin vermeld de definitie-ve gegevens van de dekking.
4.7.c Bij de aanvraag van pupinformatie en eventuele fokcertificaten dienen bewijzen voor het bepaalde gesteld in het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging de Weimarse Staande Hond te worden bijgevoegd.
4.8 De verantwoordelijkheid voor het fokken en afleveren van pups ligt uitsluitend bij de fokker. De rasvereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken bij de pup, betrokken van een fokker. Ook als deze zich houdt aan het bepaalde in dit fokreglement.
5. Fokkerij
5.1 De teef mag ten tijde van de dekking, niet jonger zijn dan 24 maanden. De teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij 96 maanden oud wordt. Daarbij mag de Fokreglement van De Weimarse Staande Hond gewijzigd model november 2010 teef bij de geboorte van het eerste nest niet ouder zijn dan 60 maanden. De minimale leeftijd van de reu, ten tijde van de dekking, dient tenminste 18 maanden te bedragen.
5.2 Een teef mag slechts één nest per 12 maanden voortbrengen met dien verstande, dat de periode tussen de laatste werpdatum en de daaropvolgende dekking tenminste 10 maanden moet bedragen.
Een teef mag gedurende haar leven maximaal 3 nesten krijgen.
De geboorte dient een natuurlijk verloop te hebben. Indien de geboorte van het nest voor de tweede maal operatief, door middel van een keizersnede (sectio Caesarea), heeft plaatsgevonden mag de teef niet verder meer voor de fokkerij worden gebruikt.
5.3 Een korthaar reu mag gedurende zijn leven in Nederland maximaal 4 nesten voort-brengen. Een langhaar reu mag gedurende zijn leven in Nederland maximaal 3 nesten voortbrengen.
De dekking dient een natuurlijk verloop te hebben. Kunstmatige inseminatie is slechts toegestaan na verkregen toestemming op basis van een gemotiveerd verzoek. Dit ver-zoek dient minimaal één maand vóór de voorgenomen dekking bij het Bestuur van de Vereniging de Weimarse Staande Hond te worden ingediend.
5.3.a Een buitenlandse reu kan in aanmerking komen voor dekking van een Nederlandse teef, indien deze reu, uitdrukkelijk alleen voor wat betreft de gestelde werkeisen en/of gedragsdiploma’s, voldoet aan de eisen, zoals gesteld door de FCI erkende instantie, danwel rasvereniging, van het land van herkomst. Voor wat betreft de overige fokeisen dient de buitenlandse reu te voldoen aan de gestelde eisen in dit fokreglement. Indien de fokeisen in het land van herkomst zwaarder zijn dan de eisen in dit fokreglement, dan moet de buitenlandse reu minimaal voldoen aan de in dit reglement gestelde fok-eisen.\
5.4 Beide ouderdieren mogen niet met elkaar in relatie staan als ouder-kind of als (half)broer-(half)zuster.
5.5 De combinatie van dezelfde reu en teef (dezelfde oudercombinatie) is slechts 2 maal toegestaan.
6. Gezondheid
6.1 Beide ouderdieren dienen over een goede gezondheid te beschikken, zowel fysiek als mentaal. Met honden die lijden aan erfelijke afwijkingen mag niet worden gefokt.
6.2 De fokker zal zorgdragen voor een deugdelijke ontworming en inenting van de pups, volgens gangbare veterinaire inzichten, en voor een volledig door de dierenarts inge-vuld vaccinatieboekje. De pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van tenminste zeven weken.
Indien van toepassing zal de fokker de pups onderwerpen aan voor dat ras relevante gezondheids- en/of gedragsonderzoeken en de toekomstige koper en aan het bestuur van de Vereniging de Weimarse Staande Hond van de uitslag van dat onderzoek me-dedeling doen.
6.3 Gezondheidsonderzoek
Beide ouderdieren dienen voor de dekking te zijn onderzocht op:
het voorkomen van heupdysplasie . De uitslag van dit onderzoek dient ten tijde van de dekking bekend te zijn. Dit onderzoek mag uitsluitend geschieden vanaf de dag dat de desbetreffende hond 12 maanden oud is. Dit onderzoek dient te zijn verricht door een door de Raad van Beheer daartoe aangewezen instantie of dierenarts of, voor in het buitenland geregistreerde honden, een door de FCI erkende instantie of dierenarts.
Voor de fokkerij gelden de navolgende regels:
a. tussen honden met de FCI-beoordeling A1, A2, B1, B2, (ofwel HD- of HDtc) mag el-ke willekeurige oudercombinatie worden gevormd,
b. honden met de FCI-beoordeling C1, C2, D1, D2, E1, of E2 (ofwel HD±, HD+ of HD++) mogen niet voor de fokkerij worden gebruikt.
c. Waar gebruik wordt gemaakt van in het buitenland geregistreerde reuen, gelden de regels onder a. genoemd.
Fokreglement van De Weimarse Staande Hond gewijzigd model november 2010 4
6.4 DNA-afname
De teef en de dekreu, die staan ingeschreven in het NHSB, danwel als de buitenlandse dekreu staat vermeld op de dekreuenlijst van de vereniging, dienen (voor de dekking) DNA-materiaal te hebben afgegeven. Conform het door de vereniging opgestelde pro-tocol. Afname kan geschieden op de door de vereniging georganiseerde DNA-inzameldagen, danwel door de eigen dierenarts. De kosten verbonden aan deze afna-me zijn voor rekening van de eigenaren. Tevens zijn de eigenaren van de teef en de dekreu verplicht bij overlijden via een daartoe bestemd databankformulier ten behoeve van de kenmerkenregistratie-databank hiervan aan de vereniging melding te doen.
7. Gedrag
7.1 Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen en het gedrag zoals in de rasstandaard is aangegeven of zoals voor het desbetreffende ras is te verwachten. Met nerveuze, bange of agressieve honden mag niet worden gefokt.
7.2 Beide ouderdieren dienen tenminste met goed gevolg een van de navolgende werk- of aanlegproeven hebben doorstaan:
a. een door de rasvereniging georganiseerde aanlegproef veldwerk,
b. een KNJV-C, B, of A diploma,
c. een basisbrevet België of africhtingbrevet België
d. het certificaat appèl- en apportproef van de Rasvereniging,
e. een VJP, HZP, VGP of VswP,
f. het GG1-examen,
g. een veldwerkkwalificatie (Eervolle vermelding (E.V.) of hoger) op een Jeugd, Novi-ce of Kampioenschapsveldwedstrijd,
h. een door de rasvereniging erkende zweet-sleepproef/zweetspoorwedstrijd.
i. een andere door de KNJV en/of FCI en/of door de rasvereniging erkende jacht-hondenproef,
j. minimaal een diploma Gehoorzame Huishond afgegeven door Cynophilia en/of minimaal een diploma Elementaire Gehoorzaamheid afgenomen door een door de Raad van Beheer erkende kynologenvereniging en/of een gelijkwaardig diploma afgegeven door de Federatie Hondensport Nederland(FHN) en/of een certificaat van een door de rasvereniging georganiseerd examen Elementaire Gehoorzaam-heid 1.
8. Exterieur
8.1 Beide ouderdieren dienen in het algemeen, behoudens enkele onvolkomenheden die het ideale rasbeeld verstoren, aan de voor het betreffende ras geldende rasstandaard te voldoen.
Zij dienen op een door de Raad van Beheer en/of FCI gereglementeerde expositie mi-nimaal de kwalificatie “Zeer Goed” (ZG) te hebben behaald.
9. Koopovereenkomst
9.1 De verkoop van de pups zal schriftelijk worden vastgelegd door middel van een door de Raad van Beheer vastgestelde koopovereenkomst of door middel van een door de Raad van Beheer erkende koopovereenkomst van de rasvereniging. Op basis van de-ze koopovereenkomst hebben de fokker en de pupkoper het recht om zich bij eventue-le geschillen, over de naleving en/of de uitleg daarvan, te wenden tot de Geschillen-commissie van de Raad van Beheer.
9.2 Indien de verkoop van de pups niet schriftelijk wordt vastgelegd of indien deze wordt vastgelegd in een niet door de Raad van Beheer vastgestelde of erkende koopover-eenkomst, verspeelt de verkoper het recht zich bij eventuele geschillen te wenden tot de Geschillencommissie. De koper van een hond met een stamboomcertificaat kan Fokreglement van De Weimarse Staande Hond gewijzigd model november 2010 5
zich te allen tijde tot de Geschillencommissie wenden.
10. Sanctiebepalingen
10.1 Het is verboden bij aanvraag-, aanmeldings-, inschrijvingsprocedures en alle overige regelingen, die in dit reglement zijn opgenomen, onjuiste gegevens te verstrekken of om gegevens te verzwijgen.
10.2 Bij eerste overtreding van één of meerder reglementen, waarbij de gezondheidseisen niet zijn overtreden: Geen pupinformatie voor het betreffende nest en voor de duur van 1 jaar verwijdering van de fokkerslijst c.q. dekreuenlijst. Bij de eerste overtreding van de gezondheidseisen, neergelegd in de reglementen: opzegging lidmaatschap, of ont-zetting uit zijn/haar lidmaatschap.
10.3 Bij tweede overtreding waarbij de gezondheidseisen niet zijn overtreden: Geen pupin-formatie voor de duur van één jaar en definitieve verwijdering van de fokkerslijst c.q. dekreuenlijst. Indien er sprake is van overtreding van de gezondheidseisen: opzegging lidmaatschap, of ontzetting uit zijn/haar lidmaatschap.
10.4 In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van bovengenoemde sancties, indien strikte toepassing van dit sanctiebeleid leidt tot een onredelijk en onbillijk resultaat.
11. Slotbepalingen
11.1 In bijzondere gevallen kan het bestuur van de Vereniging de Weimarse Staande Hond, afwijken van dit reglement, indien strikte toepassing van dit reglement leidt tot een on-redelijk en onbillijk resultaat, mits daarmee belangen van het ras worden gediend en geen onevenredige schade aan belangen van derden wordt toegebracht.
11.2 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de rasvereni-ging.
11.3 Indien voorzien kan worden dat zich meer vergelijkbare gevallen zullen voordoen, draagt het bestuur van de rasvereniging zorg voor aanvulling van het reglement.
11.4 Zowel door de Leden als door het Bestuur van de Vereniging de Weimarse Staande Hond kan ten aanzien van dit reglement wijzigingen worden voorgesteld. De aanpas-singen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de Vereniging de Weimarse Staande Hond.
12. Overgangsbepalingen
12.1 Dit reglement treedt in werking na publicatie in het clubblad van de goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging de Weimarse Staande Hond.

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de rasvereniging op 19 novem-ber 2010

Namens deze,

naam, naam,

Voorzitter Secretaris